Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu

Download algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

 1. CCDH Computers gevestigd te Amsterdam zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met CCDH. 
 2. De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer.
 3. Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten.
 4. Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.
 5. Af te leveren goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.
 6. CCDH houdt zich bezig met opdrachten, leveringen en dienstverlening op het gebied van computers, kantoor artikelen, bouwpakketten van Games Workshop en opgeknapte meubels. 

2. TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen CCDH en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van CCDH.
 2. CCDH kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met CCDH worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
 4. Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor CCDH gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
 5. Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van CCDH, dan prevaleren de algemene voorwaarden van CCDH boven die van de afnemer.
 6. Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2015. 

3. OPDRACHTEN
 1. Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht. 
 2. CCDH biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht. 
 3. CCDH kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 
 4. CCDH is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn. 

4. OFFERTES
 1. Offertes zijn voor afnemer altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer. Met het overleggen van een offerte is er nog geen sprake van een bindende koopovereenkomst.
 2. CCDH bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.
 3. Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.
 4. Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.
 5. De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.
 6. CCDH kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen verplichting tegenover afnemer. 

5. OVEREENKOMSTEN
 1. Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst.
 2. Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.
 3. Opdrachten die door CCDH in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.
 4. Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.
 5. Aanvullingen op overkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als CCDH deze schriftelijk heeft bevestigd. 

6. FACTUREN
 1. Facturen worden bijgevoegd bij de levering of toegezonden via email.
 2. De factuurdatum en niet de leveringsdatum is de afgiftedatum.
 3. Facturen zijn het garantiebewijs. 

7. AANBIEDINGEN
 1. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte. 

8. PRIJZEN
 1. Alle prijzen zijn in Euro's en, indien niet anders vermeld,  inclusief BTW, exclusief verzendkosten, en exclusief heffingen (bijv. verwijderingsbijdrage en stichting thuiskopie), welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Prijzen worden bepaald op de gebruikelijke manier van CCDH.
 3. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, levertijden, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is CCDH gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor CCDH al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De afnemer heeft bij een wijziging te wijten aan CCDH het recht tot ontbinding van de overeenkomst van de verkoop van het desbetreffende product of dienst.
 4. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden CCDH op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst. Tevens kunnen meerdere korting acties niet gecombineerd worden.
 5. Administratiekosten, annuleringskosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, retourbehandelingskosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.
 6. Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.
 7. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.
 8. Daar wij met diversen groothandels samenwerken, en hun producten dus ook openemen in onze webshop kan het voorkomen dat er dezelfde artikelen voor een verschillende prijs aangeboden worden.
  Dit betreft artikelen die direct via onze leverancier besteld worden t.o.v. de artikelen die wij standaard op voorraad hebben in onze fysieke winkel.
 9. Prijzen getoond in onze webshop, zijn niet hetzelfde als de prijzen in onze fysieke winkel. Deze kunnen afwijken. 

9. BETALING
 1. CCDH kan een aanbetaling vragen. Deze wordt bij overeenkomsten en op offertes en facturen vermeld. Op de aanbetaling kan door de afnemer geen rente worden geheven.
 2. Pas als de aanbetaling door CCDH is ontvangen, wordt begonnen met de uitvoering van de opdracht.
 3. Het volledige bedrag van de opdracht dient te zijn voldaan voordat de goederen uitgeleverd worden. tenzij anders is overeengekomen met CCDH.
 4. Betaling dient te geschieden via de geboden betaalmethoden die CCDH aanbied.
 5. Producten blijven bezit van CCDH totdat afnemer aan alle betalingsverplichtigen heeft voldaan.
 
10. LEVERINGSTERMIJN
 1. Op producten en diensten van CCDH gelden afgesproken leveringstermijnen.
 2. Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor CCDH.
 3. Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat CCDH op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.
 4. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet behaald kan worden stelt CCDH de afnemer hiervan op de hoogte en bied de mogelijkheid tot aanpassing van de levertijd dan wel ontbinding van de overeenkomst. 
 5. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding van een nog te leveren bestelling binnen 30 dagen teruggestort.
 
11. Wet Kopen op afstand
Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.
De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:
Consumenten hebben een herroepingsrecht van 14 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen.
De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.
De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:
Aankoop van opgeknapte tweedehands meubels,
Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt,
Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen,
Boeken en tijdschriften,
Cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken,
Licentiecode's (van bijv. Antivirus producten of windows OS software),
Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
De extra plichten van de verkoper zijn als volgt bepaald:

De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:
Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres,
De belangrijkste kenmerken van het product,
De prijs van het product (inclusief alle belastingen en heffingen en evt. verzendkosten),
Indien van toepassing, de kosten van aflevering,
Wijze van betaling, aflevering of uitvoering,
Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode,
De eventuele geldigheidsduur van het aanbod,
De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement,
De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken,
De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!),
Het bezoekadres van de leverancier,
Gegevens omtrent eventuele garantie,
Indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar: de vereisten voor opzegging.
Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 14 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.

12. RECLAMES
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit magazijn. Alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, gaan over op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk door de afnemer wordt ontvangen en daarmee in de macht van de klant of een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
 2. Afnemer is verplicht om de door CCDH geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren. 
 3. Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk aan CCDH worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te hebben goedgekeurd.
 4. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 5. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst. 
 6. Indien een reclame door CCDH gegrond wordt bevonden, heeft CCDH het recht de volgende keuze te maken: 
  a. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
  b. Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties waarbij de vervangende producten aan CCDH worden afgegeven.
  c. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 7. Het indienen van reclames geeft afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.
 8. Bij reclames worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar CCDH teruggezonden.
 
13. RETOUR
 1. Afnemer heeft recht op een afkoelperiode van zeven werkdagen na ontvangst van producten. De afkoelperiode is niet van toepassing bij;
     a. Zakelijke opdrachten en transacties.
     b. Producten tot stand gekomen overeenkomstig specificaties van de afnemer.
     c. Producten die speciaal voor afnemer worden geïmporteerd.
     d. Producten die door hun aard niet retour kunnen worden gestuurd.
     e. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
     f.  Producten waarop reeds met instemming van de afnemer met een dienst is begonnen.
     g. Persoonlijke producten. Dit zijn producten die speciaal voor afnemer worden samengesteld/geproduceerd. 
     h. Audio- en video-opnamen en software waarvan de zegel reeds is verbroken.
     i.  Licentiecode's van software.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is CCDH niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren.
 3. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door CCDH van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door CCDH zijn gecrediteerd.
 4. Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de afnemer teruggezonden.
 5. Producten mogen uit de verpakking worden gehaald, maar dienen ongebruikt, als nieuw, in een onbeschadigde verpakking (gelijk aan de originele verpakking) en compleet met alle toebehoren te worden geretourneerd.
 6. In principe zal het oorspronkelijke bedrag van de factuur gecrediteerd worden, tenzij het product niet aan de voorwaarden van retournering voldoet. 
 7. Indien u een gehele bestelling (dus niet slechts enkele artikelen uit de betreffende bestelling) terugstuurt binnen de afkoelperiode van 7 werkdagen, heeft u tevens recht op teruggave door CCDH van de reeds aan u in rekening gebrachte bijdrage in de verzendkosten van die bestelling.
 8. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is. 

14. GARANTIE
 1. CCDH staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld. 
 2. Op alle producten en diensten wordt minimaal een jaar garantie verleend. Indien de fabrieksgarantie en/of de garantie via CCDH verlopen is, kan de consument schriftelijk aanspraak maken op de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Uitgezonderd hierop producten van welke een dergelijke levensduur niet verwacht kan worden of waarbij vooraf vermeld is dat dergelijke kwaliteit niet verwacht mag worden.
 3. De garantie op refurbished producten bedraagt 3 maanden.
 4. Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via CCDH. De garantie via CCDH wordt tenzij anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. Daarna wordt de garantie voor 15 euro per geval afgehandeld tot de maximale fabrieksgarantie.
 5. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.
 6. Op verbruiksproducten zoals inktpatronen, papier, CD-R enz. geeft CCDH geen garantie. 
 7. Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door CCDH in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van CCDH. 
 8. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van CCDH wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
 9. Verwijder geen serienummers van het artikel hierdoor komt uw garantie ook te vervallen!
 10. Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij CCDH. 
 11. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door CCDH in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven. 
 12. Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij CCDH en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van CCDH.
 13. Indien door reparatie de levensduur van een product verlengd is kan van de klant een bijdrage in de reparatiekosten worden verlangd.
 14. CCDH behoud zich het recht voor om reparatie, onderhoud en andere services uit te laten voeren door derde partijen. 
 15. Indien een product binnen de garantie niet gerepareerd dan wel vervangen kan worden heeft CCDH het recht om een gelijkwaardig product te leveren dan wel de dagwaarde te crediteren. De dagwaarde wordt bepaald aan hand van de gebruiksperiode en de mate van technologische veroudering.
 
 15. Klachten en klachtentermijn
Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.
Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

16. Geschillen
Mocht een klacht niet in onderling overleg worden opgelost, dan ontstaat een geschil dat u kunt voorleggen aan een Geschillencommissie. Overigens wordt een geschil pas door de geschillencommissie in behandeling genomen, als u uw klacht eerst schriftelijk aan de leverancier heeft voorgelegd. Bent u niet tevreden met de manier waarop deze uw klacht afhandelt, dan kunt u het geschil vervolgens binnen drie maanden nadat u het aan de leverancier heeft voorgelegd, aanhangig maken bij de geschillencommissie.
Ook de leverancier kan een geschil aanhangig maken. In dat geval moet hij u eerst schriftelijk vragen binnen vijf weken te laten weten of u het geschil wilt laten behandelen door de geschillencommissie of door de rechter. De leverancier moet daarbij tegelijkertijd meedelen dat, als u hierop niet reageert, hij zich na die periode vrij acht het geschil voor te leggen aan de rechter.
De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Als u in het gelijk wordt gesteld krijgt u dit bedrag terug. 
Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17. ONTBINDING
 1. Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens CCDH niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die CCDH te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. 
 2. CCDH is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen. 
 3. Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van CCDH. In geval van annulering van de opdracht door een zakelijke afnemer heeft CCDH het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van CCDH op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen. 
 4. Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 

18. AANSPRAKELIJKHEID
 1. CCDH is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten.
 2. CCDH is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval; 
     a. er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is.
     b. er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van CCDH wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden. 
     c. er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is. 
     d. er sprake is van overmacht. 
     e. er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden.
     f. er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
     g. er sprake is van het verliezen van gegevens op datadragers of data-overdragers.
 3. De aansprakelijkheid van CCDH uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.
 4. Mocht CCDH ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal CCDH slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van CCDH dekt.
 5. Mocht de verzekering niet dekken, dan is CCDH geheel niet aansprakelijk.
 6. De afnemer zal CCDH vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens CCDH.
 7. CCDH is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van CCDH. Dan komen artikel 15.1 en 15.2 te vervallen. 

19. OVERMACHT
 1. Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht.
 2. Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Er is sprake van overmacht als CCDH zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van CCDH. 
 4. Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor CCDH als; 
     a. leveranciers van CCDH overeenkomsten met CCDH niet nakomen.
     b. leveranciers van CCDH niet tijdig leveren.
     c. vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor CCDH gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen.
 5. Bij overmacht volgens 16.4a en 16.4b zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en CCDH het niet eens kunnen worden, is CCDH gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

20. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Alle producten blijven eigendom van CCDH, totdat afnemer en CCDH volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan CCDH en dat CCDH alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer.
 2. Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.
 3. CCDH behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan CCDH.
 4. De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 5. Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van afnemer, maar CCDH behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan. 

21. SOFTWARE
 1. Indien een leverancier van CCDH het recht tot het gebruik van software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie-overeenkomsten zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden. 
 2. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van software onder de OEM licentie is voor de eindgebruiker. CCDH is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van deze software.
 3. CCDH is niet aansprakelijk voor in software voorkomende gebreken 

22. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij CCDH of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 2. Afnemer is op de hoogte van het feit dat beschikbaar gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, vertrouwelijke geheime bedrijfsinformatie bevatten en afnemer verbindt zich dan ook deze niet bekend te maken aan derden of te laten gebruiken door derden.
 3. De afnemer is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde gegevens op eerste verzoek aan CCDH te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van CCDH van € 500 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.
 4. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
 5. CCDH verklaart dat naar beste weten haar producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan CCDH zonodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 6. CCDH is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten.
 7. Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan CCDH van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en afnemer zal CCDH vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden. 

23. TOEPASSELIJK RECHT
 1. Overeenkomsten tussen CCDH en afnemer vallen uitsluitend onder het Nederlands recht.
 2. CCDH bepaald de plaats waar een geschil tussen CCDH en afnemer wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter met uitzondering van geschillen, die vallen onder het kantonrecht.

 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.